Trung tâm Đào tạo BDTX, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin gửi tới Quý Trường kế hoạch thi kết thúc học phần cho lớp Giáo dục Tiểu học khóa 12 (Trình độ TCCN) hệ vừa làm vừa học liên kết với Trường Cao đẳng cần Thơ như sau: Xem chi tiết