Thời gian khám sức khỏe: ngày 21/9/2019 tại Nhà học A1

Học tuần sinh hoạt công dân HSSV từ 04/9 đến 06/9/2019 (Xem chi tiết)

Thời gian nhập học theo thời khóa biểu từ 09/9/2019