In bài này

Căn cứ Kế hoạch số 245/KH-CĐCT ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2020 - 2021 như sau: Xem chi tiết

(Điều chỉnh bổ sung thông báo số 246/TB-CĐCT ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ)