TT Họ và tên Chức vụ
1 Ông Lê Trọng Phong Phó giám đốc phụ trách trung tâm
2 Bà Nguyễn Thị Mai Tư Chuyên viên
3 Bà Trần Thị Thúy Diễm Chuyên viên
4 Ông Lê Nguyễn Nhật Nguyên Chuyên viên
5 Ông Trần Trí Nhân Chuyên viên
6 Ông Dương Kháng Chiến Chuyên viên