Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
     Trung tâm Liên kết Đào tạo - Tuyển sinh sẽ tạm ngưng việc hoàn lại Lệ phí ôn thi tuyển sinh các ngành liên thông Đại học liên kết với Đại học Đồng Tháp.
     Thời gian: Từ nay đến hết ngày 15/4/2020
     Thời gian nhận lại Lệ phí ôn thi, Trung tâm sẽ thông báo trên website tuyensinh.cdct.edu.vn