Căn cứ theo quyết định số 2668/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngưỡng xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng là 17.0 đối với tổ hợp xét 3 môn văn hóa, xem chi tiết tại đây