Thí sinh đăng ký các lớp chứng chỉ ngắn hạng: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Bồi dượng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại đây: https://forms.gle/mnn1JUWAzqdBE5258