- Tham mưu cho Ban Giám hiệu và phòng Quản lý - Đào tạo đề xuất mở các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh các hệ của trường về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chính quy và vừa làm vừa học.

- Thực hiện chủ trương mở các lớp liên kết với các trường đại học trong cả nước.

- Liên kết với các trường đại học tuyển sinh và quản lý các lớp liên kết trong quá trình đào tạo.

- Tổ chức quản lý các lớp chứng chỉ ngắn hạn.