Anh chị các lớp liên thông đại học liên kết với Đại học Đồng Tháp có thể tải các mẫu đơn tại đây:

Anh chị học viên ở xa có thể tải Phiếu đăng ký học lớp chứng chỉ NVSP tại đây

Anh chị học viên ở xa có thể tải Phiếu đăng ký học các lớp bồi dưỡng theo TC CDNN tại đây