Cơ cấu tổ chức Trung tâm Liên kết Đào tạo - Tuyển sinh

Xem chi tiết tại đây

Trung tâm Liên kết Đào tạo - Tuyển sinh được thành lập theo Quyết định số 65/QĐ-CĐCT, ký ngày ngày 20 tháng 01 năm 2014 của hiệu trưởng trường Cao đẳng Cần Thơ được chia tách từ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tuyển sinh và có các chức năng và nhiệm vụ như sau: