Kế hoạch giảng dạy các lớp ĐH liên thông K17, K18 năm học 2019-2020 (Đợt học tháng 3, 4, 5): Xem chi tiết